1398/1/2 - 14 رجب 1440 - 2019/3/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3478 | خانه نجوم | 1395/02/18 تعداد مشاهده 1673 | چاپ

کارگاه رصدی "گذر سیاره تیر از مقابل خورشد" توسط خانه نجوم قم

به مناسبت رخداد گذر سیاره تیر از مقابل خورشید به همت خانه نجوم قم (بخش غیر حرفه ای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی) کارگاه رصد برگزار می گردد.
رخداد نجومی امروز