1397/4/3 - 9 شوال 1439 - 2018/6/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 2187 | خانه نجوم | 1392/11/19 تعداد مشاهده 1387

شماره 187 ایستگاه فضایی، خبرنامه داخلي خانه نجوم منتشر شد

شماره 187 ایستگاه فضایی، خبرنامه داخلي خانه نجوم بخش غير حرفه اي مركز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی منتشر شد
جهت دریافت ان میتوانید اینجا کلیک نمایید
خبرنامه بیسار خوب و دقیقی دارید امیدوارم موفق باشید
رخداد نجومی امروز