1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1634 | گرفتگي ها | 1388/10/26 تعداد مشاهده 463 | چاپ

رصد کسوف 25 دی در مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی

رخداد نجومی امروز