1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 1614 | وضعیت هلال | 1388/09/26 تعداد مشاهده 965 | چاپ

گزارش های اولیه از گروه های رصدی اعزامی ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برای رصد هلال ماه محرم

گزارش های اولیه از گروه های رصدی اعزامی ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی به رصدگاه های مختلف و گروه مستقر در قم حکایت  برای رصد هلال ماه محرم 1431 از عدم رؤيت هلال در مناطق ذكر شده بعلت ابری بودن هوا می باشد

گروه های رصدی در آبادان  و شهر های اطراف نیز موفق به رصد هلال ماه محرم بعلت ابری بودن هوا نگردیدند

رخداد نجومی امروز