1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1393/02/10 - بازگشت
رصد هلال ماه رجب 1435
رصد هلال ماه رجب 1435 - سیم جمادی الثانی 1435 برابربا 1393/2/10 مصادف با 2014/4/30
بازگشت
رخداد نجومی امروز